Rada Rodziców

Szkoły Podswowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Katarzyna Leśniak
przewodnicząca
Katarzyna Futryk
wiceprzewodnicząca
Monika Czyż
wiceprzewodnicząca oraz skarbnik
Ewa Czopor
członek prezydium
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Ewelina Galik,
Anna Frączek-Szczepkowska

Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Klasa 1a: Sebastian Niżnik
Klasa 1b: Kinga Kadubiec
Klasa 2a: Agnieszka Pałęcka
Klasa 2b: Anna Frączek-Szczepkowska
Klasa 2c: Anita Jankowska-Ziarko
Klasa 3a: Ewa Czopor
Klasa 3b: Bartosz Drwięga
Klasa 4a: Monika Czyż
Klasa 4b: Anita Mołczan
Klasa 4c: Justyna Niemiec
Klasa 5a: Katarzyna Futryk
Klasa 5b: Klaudia Szczepaniak
Klasa 6a: Joanna Klimkowska
Klasa 6b: Bernadetta Nocuń
Klasa 6c: Justyna Trojanowska
Klasa 7a: Katarzyna Leśniak
Klasa 7b: Ewelina Galik
Klasa 8a: Barbara Teleżyńska-Zagórda
Klasa 8b: Sabina Frydryk

Dni wolne od zajęć od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 do zaopiniowania przez Radę Rodziców:

  • 31 października 2022 r. (poniedziałek),
  • 22 grudnia 2022 r. (czwartek),
  • 2 stycznia 2023 (poniedziałek),
  • 2 maja 2023 r. (wtorek),
  • 23, 24, 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty),
  • 9 czerwca 2023 r. (piątek).

Drodzy Rodzice!

Ważna informacja dotycząca ubezpieczeń, która będziemy przypominać co jakiś czas zwłaszcza pod koniec roku szkolnego.

To jest ostatni rok, w którym Rada Rodziców będzie pośredniczyć/wybierać/sugerować i podpisywać umowę ubezpieczenia dla dzieci poniekąd w imieniu Was wszystkich.

Od przyszłego roku, tylko WY – Rodzice będziecie ubezpieczać indywidualnie swoje dzieci – jeśli będziecie mieli w ogóle takie życzenie i zapotrzebowanie.

Wariantów każda firma ubezpieczeniowa ma dużo, nie ma konieczności organizowania spotkań z rodzicami, nie ma potrzeby zbierania składek, nie ma żadnej dokumentacji papierowej. Pozwoli to m.in. uniknąć sytuacji, w której rodzice „pytają”, dlaczego to ubezpieczenie wybrane, jak tamto jest lepsze…

Informuję, że już od kilku lat w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od NNW i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Ponadto przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Katarzyna Leśniak
Przewodnicząca RR SP8 Sanok

Skip to content