Stypendium Naukowe Burmistrza Miasta Sanoka…

Stypendium Naukowe Burmistrza Miasta Sanoka…

W roku 2024 po raz piąty w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” – uczniowie sanockich szkół podstawowych będą mogli ubiegać się o stypendium naukowe Burmistrza Miasta Sanoka. Stypendium udzielane będzie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

„Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce” mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen wynoszącą:
    • 5.40 w klasach IV-VI
    • 5.30 w klasach VII-VIII,

lub

  • ze wszystkich części egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali średni wynik w wysokości co najmniej 90% oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej 4,75.

„Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w nauce” starać się mogą uczniowie klas IV-VIII, którzy wykazali się osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie naukowej, zdobywając tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego lub konkursu tematycznego, będącego bezpłatną formą współzawodnictwa, na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym oraz uczniowie klas I-III, którzy zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka,
składać można w Urzędzie Miasta Sanoka w terminie do 31 lipca 2024 r.

Related Posts
Skip to content